Trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần cập nhật, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan trọng tình hình mới.

Việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo thống nhất chỉ đạo của UBND Thành phố và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng lập quy hoạch.

Phạm vi nghiên cứu triển khai Kế hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội, có tính tới mối liên hệ phát triển vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội (cơ quan lập quy hoạch) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 07/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND Thành phố, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trong công tác tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các sở, ngành Thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; là đầu mối liên lạc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch, tổ chức trình thẩm định, báo cáo tiến độ theo định kỳ.

Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội các nội dung liên quan đến tổ chức không gian, lập hệ thống bản đồ, bản vẽ trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; đảm bảo các nội dung Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội khớp nối, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Sở Tài chính được giao phối hợp, hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội thực hiện quy trình thủ tục, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân sách trong việc lập Quy hoạch Thủ đô.

Trong Kế hoạch, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2011 – 2020; cung cấp số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu cũng Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ động, phối hợp triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.